Mallar och avtal

Det finns en hel del regler kring olika avtal och dokument som kan vara bra att hålla koll på som företagare.

Anställningsavtal

Ett anställningsförhållande uppkommer så snart ett avtal om arbete har träffats. Anställningsavtal kan vara muntligt som skriftligt, men arbetsgivaren måste skriftligt informera om villkor av väsentlig betydelse för anställningen (anställningsvillkor) senast en månad efter att den anställda har påbörjat arbetet. Villkor av väsentlig betydelse för anställningen är:

Uppgifter om vilka parterna är

 • Tillträdesdag
 • Arbetsplats
 • Arbetsuppgifter
 • Anställningsform
 • Uppsägningstid
 • Lön och förmåner
 • Datum för utbetalning av lön
 • Normal arbetstid
 • Villkor för semester
 • Om företaget är ansluten till något kollektivavtal
 • Försäkringar.

Milersättning

När du reser med privat bil i tjänsten kan företaget betala ut en skattefri bilersättning till dig genom ett traktamente. Ersättning är avdragsgill för företaget och skattefri för mottagaren. Detta är ett schablonbelopp som Skatteverket har fastställt och är tänkt att täcka utgifter för bensin, slitage och andra kostnader. Följande schablonbelopp har Skatteverket fastställt:

 • 18,50 kr per mil för egen bil (oavsett drivmedel)
 • 6,50 kr per mil för förmånsbil (diesel)
 • 9,50 kr per mil för förmånsbil (annat än diesel).

Utgifter för parkering, trängselskatt, broavgifter, färjeavgifter och liknande ersätts separat.

Faktura

När du säljer varor eller tjänster till andra företag är det vanligast att du skickar kunden en faktura. Det finns regler över vad en faktura behöver innehålla:

 • Datum då fakturan är utställd
 • Fakturanummer
 • Säljarens och köparens adress
 • Säljarens momsregistreringsnummer och i vissa fall köparens (t ex vid EU-handel)
 • Transaktionens art och omfattning
 • Datum då leverans eller tillhandahållande skett
 • Specifikation vad fakturan omfattar
 • Pris
 • Beskattningsunderlag för varje momssats, tillämpad momssats och momsbelopp.

I aktiebolag är följande även obligatoriskt:

 • I vilken kommun bolaget har sitt säte
 • Bolagets organisationsnummer
 • Bolagets namn.

Följande bör även finnas med:

 • Betalningsvillkor samt villkor om dröjsmålsränta
 • Säljarens plus- eller bankgironummer
 • Uppgift om säljaren har godkännande för F-skatt
 • Vilken typ av faktura det är fråga om
 • Avsändarens och mottagarens referenser
 • Hänvisningar till eventuella beställningar och offerter
 • Leveransvillkor.

Offert

En offert (även anbud) är ett erbjudande om att köpa en vara eller tjänst. Offerten är bindande för säljaren under en skälig betänketid för köparen, om inget annat anges i offerten. En offert bör även innehålla:

 • Specifikation av vara eller tjänst
 • Pris per enhet och totalt pris
 • Leverans- och betalningsvillkor.

Säljaren lämnar ett anbud till köparen. Köparen kan välja mellan att:

 • acceptera i sin helhet (ren accept)
 • acceptera med vissa ändringar (oren accept)
 • inte acceptera.

Om anbudet accepteras med vissa ändringar innebär det att det nu är köparen som lämnar säljaren ett
anbud, som denne kan anta eller ändra.

Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal bestämmer förhållandet mellan en konsult och en uppdragsgivare. Innehåller bl.a. bestämmelser om ersättning, uppdragets omfattning och vem som får rättigheterna till arbetsresultatet.